Installing VTKΒΆ

sudo apt install python-vtk6

Updated Aug 23, 2019